Chotek Gardens (Chotkovy sady): 50.094027, 14.407916