The Botanical Garden Charles University (Botanická zahrada Karlovy University): 50.070539, 14.419730